Ducks at Kiwanis Park


Lesser Scaup
Kiwanis Park, Tempe AZ, Nov 2006