Vermillion Flycatcher
Boyce Thompson Arboretum, Nov 2006